Application Overview


Ørsted Burbo (UK) Limited (“the Applicant”) has made a formal application to vary their existing Section 36 Consent (“S36 Consent”) under section 36C of the Electricity Act 1989 (as amended). The Applicant has also applied to the Marine Management Organisation for a marine licence under section 65 of the Marine and Coastal Access Act 2009.
 
The Applicant is principally proposing to vary the existing S36 consent to allow for a change to a parameter relating to the operational wind turbine generators at Burbo Bank Offshore Wind Farm. The varied parameter constitutes an increase to the maximum blade tip height.  No changes to any other parameters are included in the proposed variation. 
 
The formal public notice below provides the consultation period and details the process for making representations to the consent authority regarding the proposed application.

The S36 Consent application supporting documents are also available to download below.

 

Public Notice

 

DEDDF TRYDAN 1989

RHEOLIADAU GORSAFOEDD CYNHYRCHU TRYDAN (AMRYWIO CANIATÂD) (CYMRU A LLOEGR) 2013 RHEOLIAD 5

CAIS I AMRYWIO CANIATÂD ADRAN 36 AR GYFER FFERM WYNT AR Y MÔR BURBO BANK

SYLWCH fod Orsted Burbo (UK) Limited (rhif cwmni 04129545) o 5 Howick Place Llundain SW1P 1WG (“yr Ymgeisydd”) wedi gwneud cais yn unol â Rheoliadau Gorsafoedd Cynhyrchu Trydan (Amrywio Caniatâd) (Cymru a Lloegr) 2013 (“Rheoliadau 2013”) i amrywio caniatâd a roddwyd ar 9 Gorffennaf 2003 fel y’i diwygiwyd ar 17 Hydref 2005 o dan Adran 36 o Ddeddf Trydan 1989 ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Burbo Bank, i ddiwygio’r geiriad mewn perthynas â’r paramedrau dylunio a ganiateir. Derbyniodd yr Ymgeisydd hysbysiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net o dan Reoliad 4(6) o Reoliadau 2013 ar 23rd Awst 2023 bod y cais i amrywio’r caniatâd yn addas i’w gyhoeddi.

Mae’r Ymgeisydd wedi cyhoeddi crynodeb o’r cais amrywio, y cais amrywio, y caniatâd adran 36 y cynigir ei amrywio a gwybodaeth amgylcheddol ategol a ddarparwyd i’r Adran dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net ar y wefan: https://orsted.co.uk/energy-solutions/offshore-wind/our-wind-farms/burbo-bank-section-36C-application-july-2023.

Yn ogystal, gellir archwilio’r wybodaeth hon o fewn oriau agor arferol yn y lleoliadau canlynol:

Lytham Library, Dicconson Terrace, Lytham, FY8 5JY;
Holywell Library & Leaners Centre, 7 Gwenffrwd Road, Holywell, CH8 7UG;
Liverpool Library, 1st Floor Liverpool Central Library, William Brown Street, Liverpool, L3 8EW;
Leasowe Library, Millennium Centre, Twickenham Drive, Leasowe, CH46 1PQ;
Prestatyn Library, Kings' Avenue, Prestatyn, LL19 9AA;
Ormskirk Library, Burscough Street, Ormskirk, L39 2EN;
Ellesmere Port Library, Civic Way, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 0BG.

Gellir cael copïau printiedig o grynodeb y cais amrywio, y cais amrywio, y caniatâd Adran 36 y bwriedir ei amrywio a gwybodaeth amgylcheddol ategol ar gais gan DONGENERGY_BBW01_EC@ORSTED.COM am gost o £50.

Dylai unrhyw berson sy’n dymuno gwneud gwrthwynebiadau i’r amrywiad arfaethedig, neu sylwadau eraill yn ei gylch, anfon y rhain at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net drwy e-bost at energyinfrastructureplanning@energysecurity.gov.uk neu i'r cyfeiriad post a ddangosir isod ddim hwyrach na 11.59pm ar 13th Hydref 2023.

Cyflenwi Cynllunio Seilwaith Ynni
Yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET

Wrth gyflwyno sylw, dylid nodi y gallai’r data personol a’r ohebiaeth sy’n ymwneud ag unrhyw sylwadau fod ar gael i’r cyhoedd. Os nad ydych am i ddata personol fod ar gael i’r cyhoedd, dylech nodi pam wrth gyflwyno’r sylw.

 

THE ELECTRICITY ACT 1989

THE ELECTRICITY GENERATING STATIONS (VARIATION OF CONSENTS) (ENGLAND AND WALES) REGULATIONS 2013 REGULATION 5

APPLICATION TO VARY THE SECTION 36 CONSENT FOR BURBO BANK OFFSHORE WIND FARM

TAKE NOTICE that Orsted Burbo (UK) Limited (company number 04129545) of 5 Howick Place London SW1P 1WG (“the Applicant”) has made an application pursuant to the Electricity Generating Stations (Variation of Consents) (England and Wales) Regulations 2013 (“the 2013 Regulations”) to vary a consent granted on 9th July 2003 as amended on 17th October 2005 under Section 36 of the Electricity Act 1989 for the Burbo Bank Offshore Wind Farm, to amend wording in relation to the consented design parameters. The Applicant received notice from the Secretary of State for the Department for Energy Security and Net Zero under Regulation 4(6) of the 2013 Regulations on 23rd August 2023 that the application to vary the consent is suitable for publication.

The Applicant has published a summary of the variation application, the variation application, the section 36 consent proposed to be varied and supporting environmental information provided to the Department for Energy Security and Net Zero on the website https://orsted.co.uk/energy-solutions/offshore-wind/our-windfarms/burbo-bank-section-36C-application-july-2023.

Additionally, this information may be inspected within normal opening hours at the following locations:

Lytham Library, Dicconson Terrace, Lytham, FY8 5JY;
Holywell Library & Leaners Centre, 7 Gwenffrwd Road, Holywell, CH8 7UG;
Liverpool Library, 1st Floor Liverpool Central Library, William Brown Street, Liverpool, L3 8EW;
Leasowe Library, Millennium Centre, Twickenham Drive, Leasowe, CH46 1PQ;
Prestatyn Library, Kings' Avenue, Prestatyn, LL19 9AA;
Ormskirk Library, Burscough Street, Ormskirk, L39 2EN;
Ellesmere Port Library, Civic Way, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 0BG.

Printed copies of the summary of the variation application, the variation application, the Section 36 consent proposed to be varied and supporting environmental information may be obtained on request from DONGENERGY_BBW01_EC@ORSTED.COM at a cost of £50.

Any person wishing to make objections to, or other representations about, the proposed variation should send these to the Secretary of State for the Department for Energy Security and Net Zero by email energyinfrastructureplanning@energysecurity.gov.uk or to the postal address shown below no later than 11.59pm on 13th October 2023.

Energy Infrastructure Planning Delivery
Department of Energy Security and Net Zero
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET

In submitting a representation, it should be noted that the personal data and correspondence relating to any representation may be made publicly available. If you do not wish personal data to be made publicly available, you should state why when submitting the representation.